23 ஏப்ரல், 2010


புதிய அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம்
புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம் செய்யும் வைபவம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இன்று பிற்பகல் இடம்பெற்றது.

ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் புதிய அமைச்சர்களும், பிரதி அமைச்சர்களும் பதவிப்பிரமாணம் செய்தனர்.

அமைச்சர்கள் விபரம்

1. பிரதமர் தி. மு. ஜெயரட்ன : பௌத்த, மத விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர்
2. சுசில் பிரேமஜயந்த : எரிபொருள், கனியவள அமைச்சர்
3. ரட்ணசிறி விக்ரமநாயக்க : அரச உள் நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
4. ஜீ.எல்.பீரிஸ் : வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
5. நிமல் சிறிபால டி சில்வா : நீர்வழங்கல், நீர்முகாமைத்துவ, நீர்வள அமைச்சர்
6. திஸ்ஸ கரலியத்த : சிறுவர், மகளிர் விவகார அமைச்சர்
7. ராஜித சேனாரத்ன : கடற்றொழில் அமைச்சர்
8. மைத்திரிபால சிறிசேன : சுகாதர அமைச்சர்
9. தினேஷ் குணவர்த்தன : நீர்ப்பாசன, நீர் முகாமைத்துவ அமைச்சர்
10. டக்ளஸ் தேவானந்தா : பாரம்பரிய, சிறுகைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சர்
11. டபிள்யூ. டி. ஜே. செனவிரத்ன : பொது நிர்வாக அமைச்சர்
12. ரிஷாட் பதியுதீன் : கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சு
13. பசில் ராஜபக்ஷ : பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சர்
14. ஜொன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ : கூட்டுறவு, நுகர்வோர் விவகார அமைச்சர்
15. மில்ரோய் பெர்னாண்டோ : மீள் குடியேற்ற அமைச்சர்
16. குமார வெல்கம : போக்குவரத்து அமைச்சர்
17. ஜனக பண்டார : காணி விவகார, காணி அபிவிருத்தி அமைச்சர்
18. டியூ. குணசேகர சிறைச்சாலை, புனர்வாழ்வு அமைச்சர்
19. பந்துல குணவர்த்தன : கல்வி அமைச்சர்
20. சம்பிக்க ரணவக்க : மின்சக்தி எரிபொருள் அமைச்சர்
21. விமல் வீரவன்ச : வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சர்
22. மஹிந்த யாப்பா அபயவர்த்தன : விவசாய அமைச்சர்
23. டளஸ் அழகபெரும இளைஞர், வேலை வாய்ப்பு அமைச்சர்

24. சி.பி.ரத்நாயக்க : விளையாட்டு அமைச்சர்
25. சுமேதா டி ஜெயசேன : நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர்
26. அநுர பிரியதர்சன யாப்பா : சுற்றாடல்துறை, பாதுகாப்பு அமைச்சர்

27.அத்தாவுத செனவிரத்ன : நீதி அமைச்சர்
28.மஹிந்த சமரசிங்க : பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்
29.ஜீவன் குமரதுங்க : தபால்துறை அமைச்சர்
30.பவித்ரா வன்னியாராச்சி : தேசிய மரபுரிமைகள், கலாசார அமைச்சர்
31.காமினி லொக்குகே : தொழில் உறவு உற்பத்தி மேம்பாட்டு அமைச்சர்
32.பியசேன கமகே : சுதேச வைத்தியத்துறை அமைச்சர்
33. எஸ்.பி.நாவின்ன : தேசிய மொழி, சமூக நல்லிணக்க அமைச்சர்
34.பீலிக்ஸ் பெரேரா : சமூக சேவைகள் அமைச்சர்
35..எச்.எம்.பௌசி : இடர் முகாமைத்துவ அமைச்சர்
36. .எல்.எம். அதாவுல்லாஹ் : பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
37. பி. ஜெயரட்ன :

பிரதி அமைச்சர்கள் விபரம்

ஜயரட்ண ஹேரத் - கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தகம்
தயாசித திசேரா - துறைமுக பொது விமானத்துறை
ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட்டிய - பொருளாதார அபிவிருத்தித் துறை
லசந்த அழகியவண்ண - வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை
ரோஹன திசாநாயக்க - போக்குவரத்து
நிர்மல கொத்தலாவல - நெடுஞ்சாலைத் துறை
பிரேமலால் ஜயசேகர - மின் வலுத்துறை
துமிந்த திநாநாயக்க - தபால் மற்றும் தொலைத் தொடர்புத் துறை
கீதாஞ்சன குணவர்தன - வெளிவிவகாரத் துறை
விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் - மீள் குடியேற்றத்துறை
எச்.ஆர்.மித்ரபால - கால்நடை அபிவிருத்தி
இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்ளுராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் துறை
முத்து சிவலிங்கம் - பொருளாதார அபிவிருத்தி
டபிள்யூ பீ ஏக்கநாயக்க - அனர்த்த முகாமைத்துவத் துறை
நியோமல் பெரேரா - கூட்டுறவு மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகம்
சரத் குமார குணரட்ன - அரச வழங்கல் மற்றும் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி
நந்தி மித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி அமைச்சு
சிறிபால கம்லத் - காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி
நிருபமா ராஜபக்ச - நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் விநியோகத் துறை
லலித் திசாநாயக்க - தொழில்நுட்பத் துறை
சரண குணவர்த்தன - கனியவள மற்றும் கைத்தொழில் துறை
ரெஜினோல்ட் குரே - நீதித்துறை
விஜித முனி சொய்சா - புனர் வாழ்வு மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை
எம்.எல்..எம். ஹிஸ்புல்லா - சிறுவர் அபிவிருத்தி மற்றும் மகளீர் விவகாரம்
வீர குமார திசாநாயக்க - கலாச்சாரத்துறை
சந்திரசிறி சூரியாராச்சி - சமூக சேவைகள்
சுசந்த புஞ்சிநிலைமை மி மீன்பிடி மற்றும் கடற்தொழில்த்துறை
திலான் பெரேரா மி பொது நிர்வாக மற்றும் உள்விவகாரம்
லக்ஷ்மன் யாப்பா அபயவர்தனா மி பொருளாதார அபிவிருத்தி
சந்திரசிரி கஜதீர மி நிதி மற்றும் திட்டமிடல் துறை
ஜெகத் புஷ்பகுமார மி விவசாயத் துறை
ரி.பீ. ஏக்கநாயக்கா மி கல்வித் துறை
மகிந்த அமரவீர மி சுகாதாரம்
ரோஹித்த அபயகுணவர்தன - துறைமுக மற்றும் பொது விமானத்;துறை
எஸ்.எம். சந்திரசேன மி நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வள முகாமைத்துவம்
குணரட்ன வீரக்கோன் - தேசிய மரபுரிமை மற்றும் கலாச்சாரத் துறை
மேவின் சில்வா மி ஊடகத்துறை
பந்து பண்டாரநாயக்கா மி தேசிய வைத்தியத்துறை
சாலிந்த திசாநாயக்க மி பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் துறை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக